keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
Những điều cần biết về báo cáo tài chính hợp nhất
Tin tức

Những điều cần biết về báo cáo tài chính hợp nhất

Đối với công ty mẹ, ngoài báo cáo tài chính thông thường, doanh nghiệp sẽ phải lập thêm báo cáo tài chính hợp nhất để phản ánh hoạt động của công ty mẹ và công ty con. Bên cạnh việc tìm hiểu về chữ ký số HSM là gì, cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như thế nào, giải pháp hóa đơn điện tử nào tốt,… kế toán cần trau dồi những kiến thức liên quan đến báo cáo tài chính hợp nhất do báo cáo này khá phức tạp. Bài viết này sẽ giải đáp những thông tin cần phải biết về báo cáo tài chính hợp nhất.

1. Mục đích lập báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tổng hợp và trình bày tổng quát tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của một tập đoàn. Trong báo cáo tài chính hợp nhất, không tính đến ranh giới pháp lý của các pháp nhân riêng biệt là công ty mẹ hay công ty con trong tập đoàn.

Báo cáo này giúp đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, từ đó đưa ra phương hướng hoạt động của kỳ kế toán tiếp theo. Ngoài ra, báo cáo tài chính hợp nhất cũng giúp các nhà đầu tư hiểu rõ về doanh nghiệp và quyết định có đầu tư hay không.

2. Hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất

Hệ thống của báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm: Báo cáo tài chính hợp nhất năm và báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ

Trong đó bao gồm các bảng biểu sau:

– Bảng cân đối kế toán hợp nhất;

– Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất;

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất;

– Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

3. Nguyên tắc cần biết khi lập báo cáo tài chính hợp nhất

a. Lập báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất

– Doanh thu, giá vốn hàng bán, lãi gộp và các khoản chi phí của tập đoàn không bao gồm các khoản tương tự của công ty liên kết.

– Phần chia của tập đoàn trong các khoản lãi trước thuế của công ty liên kết được ghi tăng vào lãi trước thuế trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của  tập đoàn.

– Thuế thu nhập doanh nghiệp của tập đoàn: chỉ ghi phần thuộc sở hữu của tập đoàn trong phần thuế của công ty liên kết.

b. Bảng cân đối kế toán hợp nhất

– Số tiền đầu tư trong các công ty liên kết vào thời điểm mua phải ghi nhận theo giá vốn.

– Hàng kỳ, phải ghi tăng (giảm) số tiền này bằng phần còn lại của tập đoàn trong khoản lãi (lỗ) của công ty liên kết.

4. Đối tượng lập báo cáo tài chính hợp nhất

– Tất cả các công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở các công ty con có thể sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một công ty con khác.

– Tất cả các tổng công ty nhà nước thành lập và hoạt động theo mô hình có công ty con phải lập và nộp báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của Luật kế toán hiện hành.

Mách kế toán một số thao tác khi nộp tờ khai trên hệ thống ETAX 

3 lưu ý trước khi sử dụng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

5. Quy định nộp báo cáo tài chính hợp nhất

Hiện nay, căn cứ quy định tại điều 80 Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, nơi nhận báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp là cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thống kê.

Các doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, bên cạnh việc nộp báo cáo tài chính năm cho các cơ quan quy định thì phải nộp báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao nếu được yêu cầu.